មូរ សុខហួរ ត្រូវ​រដ្ឋ​សភា​សម្រេច​ដក​អភ័យ​ឯកសិទ្ធិsmaCiksPaBIrrUbénKN bkSRbqaMg sm rgSIú KWelakRsImYr
sux hYr tMNagraRsþénmNÐlkMBt nig elak hUr va:n; tMNagraRsþmNÐl
PñMeBj )anRtUvrdæsPae)aHeqñatelIk GP½yÉksiT§iehIy
kalBIRBwkéf¶TI22 Exmifuna qñaM2009enH edIm,IebIkpøÚv[
tulakarmanlT§PaBRKb;RKan; cat;karerOgkþIkþaM eTAtampøÚvc,ab;.

karelIkGP½yÉksiT§itMNagraRsþTaMgBIrrUbenH CMruj[tMNagra®sþKN
bkSRbqaMg sm rgSIú nigtMNagra®sþ KNbkSsiT§imnusS eFVIBhikaedIrecj
BIGgÁRbCMusPa edayBak;m:as; eRBaH yl;fasßab½nnItibBaØtþmYyenH
eFVIkarKW edIm,IkarBarKNbkSkan;GMNacEt b:ueNÑaHBMu)anbeRmIkargarRbCara®sþ
TUTaMgRbeTsenaHeT ehIycg;bBa¢ak; dMeNIrkarbiTsiT§ibeBa©jmti.

elakRsI mYr suxhYr RtUv)ansma CiksPaGnum½telIkGP½yÉksiT§ikñúg
sMeLg90 elI 111 edayELk elak hUr va:n; RtUv)ansmaCiksPa EdlPaK eRcInKWCatMNagraRsþrbs;KNbkS
RbCaCnkm<úCa )anseRmcGnum½telIk GP½yÉksiT§ikñúgsMeLg
91 elI 91 Bak;B½n§eTAnwgerOgbNþwgkgT½B.

elakRsI mYr suxhYr )anR)ab;Rkum GñksarB½t’manfa {kic©RbCMusPa)an
elIkéddkGP½yÉksiT§irUb´ nigelak hUr va:n; edayGyutþiFm’bMput
Edlmin )ankarBarplRbeyaCn_rbs;RbCaCn TaMgmUlEtEbrCarYmKñaeTAkarBarelak
nayk rdæm®nþI h‘un Esn eTAvij dUecñH ´sUm[RbCaBlrdæTaMgGs;eFVIkarBicarNaeLIgvij
kñúgkare)aHeqñatCUnKN bkS RbCaCnkm<úCa}.

rYmCamYyKñaenaHelakRsI mYr sux hYr )an[dwgpgEdrfa emFavIrbs; elakRsInwgdak;BakübNþwgeTAsala
]TÞrN_eTot edIm,ITb;Tl;CamYynwg semþcnaykrdæm®nþI
h‘un Esn enAkñúg erOgbTbriharekrþ×.

elak hUr va:n; )anmanRbsasn_fa {GVIEdl)ancuHpSayenAkñúgkaEst DwExmbUDaedlI
enaH ´)aneFVIkarEk tRmUv ehIyGyükar)anTTYlerOghñwg Gs;ehIy b:uEnþehtuGVIvaenAEtminbBa©b;
eTot? b:uEnþeTaHbICasPa EdlPaK eRcInCatMNagraRsþrbs;KNbkSRbCa Cnkm<úCaseRmcGnum½telIkGP½yÉk
siT§i´enaH ´nwgeFVIkartva:bnþeTAeTot CamYynwgRbB½n§tulakar
edIm,IEsVgrk yutþiFm’sRmab;xøÜn´}.

naRBwkéf¶dEdlenaH manm®nþIGgÁkar sgÁmsIuvil
nigm®nþIGgÁTUtRbcaMenA km<úCamYycMnYn)aneTACYbCMuKñaenAxag
muxrdæsPa edayBYkeK)ansEmþgnUv karesaksþayBIkardkGP½yÉksiT§i
rbs;tMNagraRsþ mYr suxhYr nigtMNag raRsþ hUr va:n;.

m®nþIGgÁTUtbreTsmYycMnYnRbcaM enAkm<úCa )ansEmþgRbtikmµ
eday ehAkarelIkGP½yÉksiT§isPaenH KWCakareFVI[lT§iRbCaFibetyüenA
km<úCaedIrfyeRkay. b:uEnþkarelIk eLIgy:agdUecñH )anTTYlkarRBman
y:agF¶n;BIsMNak;RbmuxraCrdæaPi)al km<úCaKWsemþcGKÁmhaesnabtIeteCa
h‘un Esn.

elak Cam eyob )anmanRbsasn_ fa {sPaebIkkic©RbCMuGnum½telIkGP½y
ÉksiT§irbs;tMNagraRsþ mYr suxhYr nigtMNagraRsþ hUr va:n;
KWeFVIeLIgtam karesñIsMurbs;GyükarGmsaladMbUg raCFanIPñMeBjtamry³RksYgyutþiFm’
ehIykareFVITaMgGs;enH KWeFVIeLIgeTA tamrdæFmµnuBaØbTbBa¢aépÞkñúgénrdæsPa
ehIyGt;eFVIeRkAc,ab;enaHeT ehIy erOgenH sPaFøab;)aneFVICaeRcInelIk mkehIy
dUcCakrNIsemþcRkumRBH neratþm rNb¤T§i elak sm rgSIú
nig elak Ca b:Uc CaedIm.

elak Cam eyob )anbnþeTotfa kareFVIEbbenH KWedIm,ITukpøÚv[tulakar
eFVIkarsYrnaMTak;TgeTAnwgbNþwgerOg briharekrþ× ehIyebIsinCatulakarrk
eXIjfaBMumankMhuseT enaHsPanwg ebIkkic©RbCMupþl;GP½yÉksiT§i[BYk
Kat;vij.

elak ywm suvNÑ GñknaMBaküKN bkS sm rgSIú )anmanRbsasn_R)ab;
RkumGñksarB½t’man EdlminRtUv)an GnuBaØatcUleTAykB½t’manenAkñúgrdæ
sPaenaHfa {KNbkS sm rgSIú nig KNbkSsiT§imnusSsMueFVIkarefáaleTas
dl;sßab½nTaMg3rYmmansßab½nnItibBaØtþ sßab½nnItiRbtibtþi
nigsßab½ntulakar edayyl;eXIjfa sßab½nTaMgbIenHmin ÉkraCü
ehIyeFVIkar nigRKb;RKgeday KNbkSRbCaCnkm<úCa}. elakk¾)an GMBavnavdl;shKmn_GnþrCatidak;kar
Kabsgát;eTAelIrdæaPi)alkm<úCa eday cat;Tukfa enHKWCakarbgðajnUvGMeBI
GyutþiFm’mYy EdlnaM[manGsißrPaB sgÁm edaysßab½nrdæsPaeFVIkarnig
RKb;RKgeTAedayKNbkSkan;GMNac.

semþcGKÁmhaesna btIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþIénRBHraCaNacRk
km<úCanaRBwkéf¶c½nÞ mSilmijkñúgBiFI
sem<aFviTüal½yenAkñúgXMuRkaMgy:Uv Rsuks¥ag extþkNþal
)anmanRbsasn_ fa {\LÚvenHeyIgRtUvEtBRgwglT§i RbCaFibetyüBRgwgnItirdæ
minEmn RbCaFibetyüEbbGnaFibetyüenaH eT ehIyebIeTaHbIGñkÉgCatMNag
raRsþk¾eday b:uEnþebIeFVIxusRtUvEtpþnÞa eTasxagmuxtular
eRkayeBldkGP½y ÉksiT§i}.

semþcnaykrdæm®nþI)anmanRbsasn_bnþeTotfa semþcmankarRBYy
)armÖ edayenAeBlRbCMudkGP½yÉk siT§i KWmanPaBgayRsYl b:uEnþdl;eBl
eTAsMuGP½yÉksiT§ivij vaminEmnCa kargayRsYlenaHeT.

Bak;B½n§eTAnwgkrNIenH semþcnayk rdæm®nþI h‘un
Esn )anmanRbsasn_fa {m®nþIbreTs nigmnusSmYycMnYnsMukMu rej:réj:CamYynwgc,ab;
ehIyebIsinCa rej:réj: eyIgnwgeRbIc,ab;karBarCa mYynwgPaBrej:réj:TaMgenaH
BIeRBaH eyIgRtUvkarBRgwglT§iRbCaFibetyü nignItirdæenAkñúgRbeTskm<úCa
ehIyebI niyayb:HBal;eK eKnwgmansiT§ibþwg edayeRbIRbB½n§tulakar
edIm,IedaH RsayCamYynwgkrNITaMgenH}.

elak »m sMGat m®nþIesIubGegát GgÁkarsiT§imnusSlIkadU
)anmanRbsa sn_fa vadUcCamanPaBpuyRsYyeBk ehIykñúgkardkGP½yÉksiT§irbs;
tMNagraRsþ EdlCatMNagrbs;RbCa Blrdærab;mWunnak; EdlBYkeKTMraM)an køayCatMNaraRsþ
KWRtUvxitxMRbwgERbg y:agxøaMg edIm,ITak;TajnUvkarcab; GarmµN_BIRbCaCnTaMgenaH
ehIyEbr CakardkGP½yÉksiT§itMNagraRsþ gayRsYl dUecñHlT§iRbCaFibetyüenA
kñúgRbeTseyIg KWedIrfyeRkayehIy.

0 comments:

Post a Comment