สุดยอดมหาวิทยาลัยพุทธศาลสตร์ ปรัชญาคุณธรรมนำชีวิต


มหาวิทยาลัย มกุฎราชวิทยาลัย แถลงข่าวสุดยอดมหาวิทยาลัยพุทธศาลสตร์ ปรัชญาคุณธรรมนำชีวิต เป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพุทธศาสนา ภายใต้หลักปรัชญาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ นักศึกษาให้ความสนใจจำนวนมาก

ศรีราชา -วันนี้ (27.มิ.ย.52 ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัยฯ ศรีราชา จ.ชลบุรี ท่านพระครูปรีชาธรรมวิธาน รองอธิการบดีมหามกุฎราชวิทยาลัยฯประธานกล่าวเปิดแถลงข่าว “มมร.พบมวลชน”โดยมีคณะอาจารย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวการจัด งานในครั้งนี้ท่ามกลางสื่อมวลชนให้ความสนร่วมงานอย่างคับคั่ง

การเปิดตัวของสถาบันมหาวิทยาลัยสงฆ์ฯแห่งนี้ ตั้งอยู่เลขที่ 17 ถนนสุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บนเนื้อที่ 3 ไร่ มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย ถือเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยที่เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี 2489 เปิดทำการสอนครั้งแรกในระดับปริญญาตรี ที่วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.ในขณะนั้นรับเฉพาะภิกษุและสามเณร ต่อมามีพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมกูฎราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 ให้สังกัดในสำนักงานการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและเปิดการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทรแบะปริญญาเอก ในส่วนของศูนย์การศึกษาชลบุรีนี้ เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในวันเสาร์ที่ 24 ก.ค.2547มี พระวิบูลธรรมาภรณ์อดีตรองอธิบดีวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัยในพระบรม ราชูปถัมภ์เป็นประธาน เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกที่วัดอรัญญิกาวาส(วัดป่า)และต่อมามีนักศึกษาให้ ความสนใจสมัครเรียนเพิ่มขึ้นทำให้สถานที่มาสามารถรองรับจำนวนนักศึกษาได้ จึงได้ตัดสินใจย้ายสถานที่ตั้งมาเปิดการเรียนการสอนที่วัดมหาราชา โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัติวราทร เจ้าอาวาสวัดศรีมหาราชาให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว

สำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เปิดการเรียนการสอนในคณะสังคมศึกษาศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง,คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารกิจการพุทธศาสนาซึ่งในสาขานี้รับเฉพาะคณะสงฆ์เท่านั้น หลักสูตรการศึกษา 4 ปี ส่วนคุณสมบัติผู้ที่สนใจที่จะเข้าเป็นนักศึกษานั้นต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายอาชีวะ ปวช.ทุกสาขา และเปรียญธรรม 5 ประโยค สำหรับพระภิกษุสงฆ์ หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 7 เทอมสำหรับผู้จบ ปวส.อนุปริญญาตรี ในหลักสูตร 4 ปีสำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษานั้นอาจเป็นสถาบันมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาในระบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 4,600 บาท สำหรับนักศึกษาใหม่และ 4,100 บาทสำหรับนักศึกษาเก่า เปิดการเรียนการสอน 3 ภาคการศึกษาคือภาคเรียนที่ 1,2และภาคเรียนฤดูร้อนอย่างไรก็ตามที่สำคัญมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศูนย์การศึกษาชลบุรีแห่งนี้ ดำเนินการบริหารจัดการภายใต้หลัก “ปรัชญามหาวิทยาลัย ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพุทธศาสนา”ภายใต้หลักปรัชญาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ คุณธรรมนำหน้า วิทยาเลิศล้ำ ชี้นำสังคม สอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานศูนย์การศึกษาชลบุรี อาคารเรียนชั้น 2 ภายในวัดศรีมหาราชา อ.ศรีราชา โทร.038-314-195 ได้ทุกวันnui
ประเภทข่าว : ประชาสัมพันธ์
ข่าว : แพรวพราว
ภาพ : แพรวพราว


ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้


::
[ผู้นำชาวพุทธ 80 ประเทศ ร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก ]
ผู้นำชาวพุทธ 80 ประเทศ ร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก [view 198 ] :: 05 05, 2009 พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงการจัดงานวิสาขบูชาโลก ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม ว่า ขณะนี้มีผู้นำชาวพุทธประเทศทั่วโลก ตอบรับเข้าร่วมการประชุมแล้ว ....
[เมืองพัทยาเตรียมจัดงานเดิน วิ่ง สมาธิวิสาขะ พุทธบูชา ]
เมืองพัทยาเตรียมจัดงานเดิน วิ่ง สมาธิวิสาขะ พุทธบูชา [view 354 ] :: 05 06, 2008 วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้และดับขันธปรินิพพาน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็น วันพระพุทธเจ้า ถือเป็นวันสำคัญของโลกวันหนึ่ง ....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment
Email :
Name :
CommentPP
กรุณาพิมพ์ตัวอักษรที่ท่านเห็นในภาพ
เพื่อป้องกัน ข้อความ ไม่เหมาะสมเข้ามาในระบบ
Security Code ::
::

0 comments:

Post a Comment